Soltronic.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

info@soltronic.pl | +48 22 100 41 46

Montaż systemu fotowoltaicznego

Montaż systemu fotowoltaicznego – czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgłoszenie?

Przygotowanie i montaż systemu fotowoltaicznego to zadanie wymagające skrupulatności już na etapie procedur wstępnych. Musimy zwrócić uwagę na liczne przepisy. Spójrzmy z bliska na te regulacje i sprawdźmy, jakie formalności są konieczne przy montażu paneli fotowoltaicznych, zarówno na gruncie, jak i na dachu.

Kiedy montaż systemu PV wymaga zezwolenia a kiedy jedynie zgłoszenia?

W świetle przepisów prawa budowlanego, zasada jest klarowna: prace budowlane mogą ruszyć dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Instalacja fotowoltaiczna, niezależnie od tego, czy planowana jest na dachu budynku czy na gruncie, z pewnością wpisuje się w kategorię robót budowlanych, co oznacza konieczność uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Niemniej jednak istnieją pewne wyjątki od tej ogólnej reguły, a jednym z nich jest montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW.

Zasady dotyczące instalacji fotowoltaicznych o mocy nie przekraczającej 50 kW

Urządzenia o mocy zainstalowanej przekraczającej 50 kW zawsze wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, bez względu na to, czy są instalowane na gruncie czy na obiekcie budowlanym. Inwestor musi uzyskać pozwolenie przed rozpoczęciem prac.

 

Wykonywanie prac budowlanych związanych z instalacją paneli PV o mocy nie przekraczającej 50 kW jest zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Taki montaż można przeprowadzić bez formalności, niezależnie od tego, czy urządzenia są umieszczone na obiekcie, na przykład na dachu budynku, czy stanowią wolnostojące konstrukcje na gruncie. Istotne jest również cel zastosowania paneli, czyli czy produkują energię tylko na potrzeby danego obiektu budowlanego czy też mają na celu odsprzedaż. Stanowisko to wynika bezpośrednio z obowiązującego przepisu i jest zgodne z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 24 stycznia 2014 roku, a także z orzecznictwem, jak na przykład wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 30 listopada 2017 roku o sygnaturze III SA/Łd 974/17, który potwierdził, że przepis ten obejmuje montaż konstrukcji zarówno na gruncie, jak i na obiekcie budowlanym.

 

Pomimo tej ogólnej zasady, istnieją pewne wyjątki, które wymagają dodatkowych formalności. Konkretnie, zgłoszenie jest konieczne, jeśli urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 50 kW są montowane na obiekcie budowlanym i ich wysokość przekracza 3 metry lub gdy są umieszczone na gruncie na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Co inwestor musi zgłosić przed rozpoczęciem prac budowlanych?

Warto również zaznaczyć, że niezależnie od tego, czy montaż paneli fotowoltaicznych odbywa się na podstawie zgłoszenia, czy bez zgłoszenia i pozwolenia:

 

  • Inwestycja musi być zgodna z wymogami określonymi w planie miejscowym lub decyzji o warunkach zabudowy, jeśli takowa jest wymagana (o czym będzie mowa w dalszej części tego opracowania).
  • W przypadku urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej przekraczającej 6,5 kW, konieczne jest uzgodnienie projektu budowlanego pod kątem zgodności z wymogami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej.

 

Dodatkowo, w niektórych szczególnych przypadkach, pozwolenie na budowę może być wymagane nawet przy instalacji urządzeń o mocy do 50 kW.

 

Dom z panelami fotowoltaicznymi zainstalowanymi na dachu.

Wyjątki od zasady, czyli kiedy wymagane jest pozwolenie, mimo że moc urządzeń jest niewielka

Pozwolenie na budowę – niezależnie od mocy planowanych paneli – jest niezbędne w poniższych sytuacjach:

 

  • Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku wymaga przebudowy lub rozbudowy, a prace te są objęte wymogiem uzyskania pozwolenia.
  • Inwestycja podlega ocenie oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000 zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  • Panele fotowoltaiczne mają być instalowane na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

 

W jaki sposób plan miejscowy oraz decyzja o warunkach zabudowy mają wpływ na projekt instalacji PV?

Wszelkie inwestycje, które planujemy realizować, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego. Jeśli obszar ten podlega miejscowemu planowi, wystarczy sprawdzić jego treść w urzędzie miasta lub gminy. W przypadku braku planu miejscowego, konieczne może być uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Niestety, przepisy w tej kwestii są niejasne, a interpretacje mogą się różnić. Zaleca się skonsultowanie się z odpowiednimi organami, a przy braku pewności można sięgnąć po opinię Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 24 stycznia 2011 r., choć nie jest ona wiążąca dla lokalnych organów decyzyjnych.

 

Zgodnie z przedstawioną opinią, instalacje fotowoltaiczne, które nie wymagają pozwolenia na budowę i nie wpływają na zmianę zagospodarowania terenu czy funkcji użytkowej budynku, nie potrzebują decyzji o warunkach zabudowy. Taka sytuacja ma miejsce, gdy służą do produkcji energii na potrzeby konkretnej nieruchomości, włączając w to również konstrukcję mocującą.

Podsumowanie

Przed przystąpieniem do instalacji urządzeń fotowoltaicznych, inwestor powinien spełnić odpowiednie formalności. Urządzenia o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW zawsze wymagają pozwolenia na budowę. Montaż urządzeń o mocy do 50 kW jest zwolniony z tego obowiązku, jeśli spełnione są poniższe warunki:

 

  • Urządzenia nie znajdują się na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
  • Inwestycja nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko lub nie dotyczy obszaru Natura 2000.
  • Nie ma konieczności przeprowadzenia robót w obrębie obiektu budowlanego, które wymagałoby pozwolenia na budowę.

 

W sytuacji, gdy urządzenia mają wysokość powyżej 3 m i są montowane na obiekcie budowlanym lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, inwestor musi wcześniej dokonać zgłoszenia.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Popularne wpisy