Soltronic.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

info@soltronic.pl | +48 22 100 41 46

Dotacje rolnicze 2024

Dotacje rolnicze 2024 – wciąż trwa nabór do programu wsparcia!

Dnia 25 stycznia ruszył proces składania wniosków do nowego programu „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Ten ambitny projekt ma na celu zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, skuteczne wykorzystanie odpadów rolniczych oraz podniesienie ogólnej efektywności energetycznej w sektorze rolnym.

Inicjatywa ta nie tylko stanowi istotną inwestycję, ale również reprezentuje krok w kierunku zrównoważonego rolnictwa, redukcji odpadów i zwiększenia efektywności energetycznej. To wszystko wpisuje się w szerszy kontekst i cele określone w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), ustalonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ten jest strategiczną odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z ochroną środowiska, efektywnym gospodarowaniem zasobami, a także modernizacją i zrównoważeniem sektora rolnego.

Do kogo skierowane jest wsparcie?

Program dotacji jest otwarty dla rolników, jednak ważne jest zaznaczenie, że inwestycje w instalacje wytwarzające energię powinny służyć wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb beneficjenta. Istnieje ograniczenie zdolności produkcyjnych tych instalacji, które nie mogą przekroczyć ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.

Wsparcie obejmuje inwestycje zarówno materialne, jak i niematerialne, przy intensywności pomocy do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji. Program definiuje trzy obszary: A, B oraz C, z możliwością ubiegania się o wsparcie w ramach każdego z nich. Rolnicy zachowują swobodę wyboru obszaru A, B lub C, dostosowując go do swoich indywidualnych potrzeb i celów inwestycyjnych.

Dotacja w obszarze A

Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w obszarze A oferowane jest wsparcie na zakup lub budowę nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego o mocy do 50 kW. Inwestycje w ramach tego obszaru obejmują szeroki zakres możliwości, takie jak wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła oraz paliwa gazowego. Dodatkowo, program umożliwia instalację magazynu energii, co stanowi istotny element wsparcia.

Dotacja w obszarze B

W ramach Obszaru B, który obejmuje zakup lub budowę instalacji do produkcji energii z promieniowania słonecznego o mocy do 50 kW, program rozszerza możliwości inwestycyjne na magazyny energii oraz systemy zarządzania energetyką. Ponadto, dopuszczalne są projekty z wykorzystaniem pomp ciepła, pod warunkiem, że są one integralną częścią instalacji do produkcji energii z promieniowania słonecznego.

Dotacja w obszarze C

W obszarze C istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie na zakup lub budowę systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich przeznaczonych do produkcji rolnej. Wśród kwalifikowanych inwestycji znajdują się takie elementy jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np. z mleka, budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenia LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich używanych do produkcji rolnej. Program ten stawia sobie za cel skuteczne wspieranie rolników w dążeniu do bardziej efektywnego i zrównoważonego wykorzystania energii.

 

Traktor jadący w polu

Górne limity wsparcia, o jakie można się starać

Maksymalne poziomy wsparcia dla jednego uczestnika programu w okresie realizacji inwestycji zostały określone następująco:

 

  • Obszar A i B: do kwoty 1 500 000 zł. Warto zauważyć, że dla inwestycji związanych z obszarem B wsparcie nie może przekroczyć 200 000 zł.
  • Obszar C: do kwoty 200 000 zł.

 

Całkowity limit wsparcia na obszary A i C wynosi 1 700 000 zł, natomiast dla obszarów B i C ustalono maksymalną kwotę wsparcia na poziomie 400 000 zł. Termin składania wniosków upływa 23 lutego 2024 roku. Warto podkreślić, że program ten oferuje znaczące możliwości wsparcia finansowego dla beneficjentów, dając im szansę na realizację istotnych inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Jakiego rodzaju dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Przygotowanie kompletnego wniosku wymaga dostarczenia kilku istotnych dokumentów. Oto lista niezbędnych materiałów do złożenia wniosku:

 

  • Rachunki za energię elektryczną z ostatnich 12 miesięcy – dokumentacja finansowa pozwoli ocenić aktualne zapotrzebowanie na energię i uzasadnić potrzebę inwestycji w efektywność energetyczną.
  • Wypis z rejestru gruntów i budynków dotyczący działki objętej wnioskiem – ten dokument dostarczy istotnych informacji o gruntach i budynkach związanych z inwestycją, co jest kluczowe dla prawidłowego zrozumienia kontekstu geograficznego i technicznego.
  • Mapa zasadnicza działki – dokładna mapa ułatwi zlokalizowanie obszarów przeznaczonych do inwestycji, co ma istotne znaczenie przy analizie zgodności z planami przestrzennymi.
  • Projekt instalacji przygotowany przez uprawnionego instalatora – profesjonalny projekt od uprawnionego instalatora stanowi kluczowy element wniosku, zapewniając kompleksowe i zgodne z wymaganiami techniczne rozwiązania. Projekt ten powinien obejmować wszystkie niezbędne aspekty instalacji związanej z efektywnością energetyczną.

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Popularne wpisy